Ubytovací poriadok

Privát Anton Chalmovský, Angyalova 476/2, Kremnica

 

Klient, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie penziónu má právo objednávku zrušiť. 

1.      Privát Anton Chalmovský ( ďalej len „Privátʺ ) môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient predloží príslušnému pracovníkovi privátu svoj platný doklad o totožnosti. Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste privátu.

2.      Privát poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

3.      Užívanie ubytovania v priváte je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

4.      Na základe objednaného ubytovania je privát povinný klienta ubytovať najneskôr do 18.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.

5.      Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu privát poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

7.      Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s privátom.

8.      Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, privát mu môže účtovať pobyt za následujúci deň.

9.      Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

10. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.

11. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási privátu.

12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne vedúci privátu.

13. Privát nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.

14. Privát zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.

15. Na izbe môže hosť príjmať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka privátu po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny.

16. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach privátu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych príjmačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

17. V objekte privátu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

18. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách privátu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.

19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločných priestoroch privátu.

20. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu domácich zvierat je potrebný súhlas vedenia privátu. Psi musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch penziónu náhubok a musia byť vedené na vodítku. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v priestoroch privátu a to vrátane izby, ponechávane bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá doprevádza zviera zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v dobe od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku privátu.

21. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.

22. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku privátu zodpovedá klient podľa platných predpisov.

23. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.

24. Klient platí účet zvyčajne pri príchode.

25. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka privátu.

26. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu príjíma vedenie privátu.

27. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie privátu má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

28. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.

29.V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.


30. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.

31. Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.

32. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.

V Kremnici, dňa 01.06.2015

 

 

 

 

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách.


Kontakt

Privát Anton

Angyalova 476/2
Kremnica
96701


0904 452 830